Lucky Language Opole”,
Ekspert w nauczaniu
728 457 032

77 553 11 44

biuro@lucky-language.pl

Nauczanie


Organizacja roku szkolnego
Rok szkolny 2017/2018
04.09.2017
Rozpoczęcie zajęć
23.12.2017 - 01.01.2018
Przerwa świąteczna – Boże Narodzenie i Nowy Rok
15.01 - 28.01.2018
Ferie zimowe
29.03 – 03.04.2018
Przerwa świąteczna – Wielkanoc
30.04 – 6.05.2018
Majowy weekend
31.05.2018
Boże Ciało
22.06.2018
Zakończenie roku szkolnego
Egzaminy:
Gimnazjum
19.04.2017
część humanistyczna
20.04.2017
część matematyczno-przyrodnicza
21.04.2017
język obcy nowożytny
Matura
4.05.2017
język polski poziomy podstawowy i rozszerzony
5.05.2017
matematyka poziom podstawowy
8.05.2017
język angielski poziomy podstawowy i rozszerzony
9.05.2017
matematyka poziom rozszerzony
10.05.2017
WOS i inatyka
11.05.2017
język niemiecki poziomy podstawowy i rozszerzony
12.05.2017
biologia i filozofia
15.05.2017
historia poziomy podstawowy i rozszerzony
16.05.2017
chemia i geografia
17.05.2017
język rosyjski poziomy podstawowy i rozszerzony
18.05.2017
fizyka i astronomia poziomy podstawowy i rozszerzony
22.08.2017
termin poprawkowej matury pisemnej
Poziomy nauczania
Grupa wiekowa Poziomy
Przedszkole Wszystkie poziomy
Klasy 1-3 szkoły podstawowej Wszystkie poziomy
Klasy 4-6 szkoły podstawowej Wszystkie poziomy
1 klasa gimnazjum Podstawowy i Rozszerzony
2 klasa gimnazjum Podstawowy i Rozszerzony
3 klasa gimnazjum Podstawowy i Rozszerzony
1 klasa liceum Podstawowy i Rozszerzony
2 klasa liceum Podstawowy i Rozszerzony
3 klasa liceum Podstawowy i Rozszerzony
Szkoła średnia (technika) Podstawowy i Rozszerzony oraz język techniczny
Studenci A1-C2
Dorośli A1-C2
Firmy A1-C2 + Business English
Opis poziomów biegłości językowej zgodny
z europejskim systemem opisu kształcenia językowego
A1
Poziom podstawowy
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować wyuczone, potoczne wyrażenia i budować bardzo proste wypowiedzi służące zaspokajaniu konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi zadawać pytania dotyczące życia prywatnego, miejsca zamieszkania, znajomych i posiadanych rzeczy oraz odpowiadać na podobne pytania. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno i wyraźnie oraz jest gotowy służyć pomocą.
A2
Poziom podstawowy
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia związane z najistotniejszymi sprawami ( np.: podstawowe informacje dotyczące rozmówcy, jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).Potrafi porozumiewać się w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i powtarzające się. Potrafi w prosty sposób opisywać środowisko z którego się wywodzi i bezpośrednie otoczenie, a także wypowiadać się w sposób bardzo prosty na tematy związane z najważniejszymi potrzebami.
B1
Poziom samodzielności
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego etc. Potrafi radzić sobie w typowych sytuacjach związanych z podróżą do kraju, w którym używa się danego języka. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne i pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać wydarzenia i doświadczenia, osobiste oraz plany, projekty i marzenia dotyczące przyszłości.
B2
Poziom samodzielności
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, oraz potrafi zrozumieć dyskusję z użyciem języka specjalistycznego, jeśli dotyczy tematyki zawodowej. Potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem języka, bez szczególnego wysiłku dla którejkolwiek ze stron. Potrafi formułować jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne lub pisemne dotyczące wielu tematów oraz wyrazić swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, przedstawiając wady i zalety różnych rozwiązań.
C1
Poziom biegłości
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie potrafi zrozumieć wymagające, obszerne teksty dotyczące bardzo różnorodnych tematów. Czytając i słuchając potrafi zrozumieć nie tylko podstawowy komunikat, ale także podteksty, znaczenia ukryte i nastawienie autora tekstu. Potrafi wypowiadać się płynnie, szybko i swobodnie dobierając właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować przejrzyste, dobrze skonstruowane, szczegółowe wypowiedzi pisemne dotyczące szerokiego zakresu tematów posługując się regułami gramatycznymi oraz narzędziami językowymi służącymi organizacji wypowiedzi ustnej oraz pisemnej w sposób wskazujący na bardzo dobre opanowanie języka.
C2
Poziom biegłości
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co słyszy lub czyta. Potrafi odtwarzać i relacjonować informacje pochodzące z różnych źródeł, pisanych lub mówionych, w spójny i płynny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, uwydatniając odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.